Jouw cadeau maakt het verschil!

Doneer nu!

Algemene voorwaarden van webshop ChildsLife

 

Onze gegevens:

Stichting ChildsLife International
Waarderweg 50B
2031 BP HAARLEM

Stichting ChildsLife International is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41187390. ChildsLife is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 023- 557 0081 (maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur) en verder per e-mail via info@childslife.nl

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de woorden, in enkelvoud of meervoud, die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

1.1 Algemene Voorwaarden: de laatste versie van deze algemene voorwaarden, zoals beschikbaar op onze Website voor inzage of om te downloaden.

1.2 Artikelen: zaken of diensten welke Childslife op haar Website aanbiedt, welke zaken of diensten Klant kan bestellen. Het bestemmen van een donatie van Klant voor een specifiek, door Childslife benoemd en door Klant door middel van de Bestelprocedure gekozen doel valt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden eveneens onder het begrip ‘Artikel’

1.3 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Artikelen te bestellen.

1.4 Klant: de wederpartij van Childslife met wie Childslife een Overeenkomst aangaat.

1.5 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Artikelen.

1.6 Childslife: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Partijen: Childslife en Klant gezamenlijk.

1.8 Website: de webshop van Childslife, te vinden onder de URL webshop.childslife.nl

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Artikelen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Childslife behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder nadere toelichting te weigeren. In geval van weigering bericht Childslife Klant hierover schriftelijk binnen zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling.

3.3 Childslife garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst niet na te komen. Indien Childslife hiertoe besluit zal zij dit onmiddellijk aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Childslife er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de betaalde verzendkosten, zo snel als dat voor Childslife mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling vindt in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen plaats.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Childslife is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. Deze prijsverhogingen hebben geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten, met uitzonderingen van Overeenkomsten die betrekking hebben op een abonnement. Lopende Overeenkomsten zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen. Prijsverhoging van abonnementsbijdragen worden ruim van te voren aan de Klant bekendgemaakt en worden vervolgens van toepassing op de betreffende Overeenkomst, tenzij Klant het abonnement opzegt en de Overeenkomst beëindigd wordt.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:

  1. door middel van IDeal, creditcard, Paypal;
  2. door middel van het afgeven van een eenmalige machtiging tijdens de Bestelprocedure of een doorlopende machtiging in geval van abonnementen.

 

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.2 Childslife zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien Childslife niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Artikelen aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Childslife heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

5.4 In geval het door Klant bestelde Artikel het bestemmen van een donatie voor een specifiek, daartoe door Childslife benoemd doel betreft, heeft de leveringstermijn betrekking op de aflevering van het door Klant tijdens de Bestelprocedure zelf gekozen cadeaupakket. De gedoneerde bijdrage wordt door Childslife besteed aan het genoemde doel, of een vergelijkbaar doel, conform het met de uitvoerende organisatie overeengekomen schema.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Artikelen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Childslife mits:

  1. de Artikelen in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;
  2. de Artikelen worden teruggezonden aan het op de pakbon vermelde retouradres;
  3. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Childslife het in ontvangst heeft genomen.

6.2 Herroeping van een Artikel welke een donatie van Klant omvat voor een specifiek daartoe door Childslife bestemd doel dient plaats te vinden door een schriftelijk bericht van Klant aan Childslife, binnen veertien (14) werkdagen na bestelling. U kunt daarvoor gebruik maken van dit standaard formulier

6.3 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

7.1 Childslife blijft volledig eigenaar van de geleverde Artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 8 Garantie

8.1 Elk Artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Afhankelijk van het Artikel kan een garantieperiode van toepassing zijn. Binnen die garantieperiode zullen gebreken kosteloos worden hersteld. Indien van toepassing is het garantiebewijs bij het Artikel bijgesloten.

8.2 Childslife garandeert voor Artikelen die een donatie aan een specifiek door Childslife omschreven doel betreffen, de besteding aan dat doel dan wel een soortgelijk doel. Verantwoording van de bestede donaties wordt afgelegd door middel van de Jaarrekening van Childslife.

 

Artikel 9 Reclameren

9.1 Indien naar mening van de Klant de eigenschappen van de Artikelen niet voldoen aan de Overeenkomst is de Klant gerechtigd de Artikelen terug te sturen naar Childslife mits:

  1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken binnen veertien (14) dagen na ontvangst schriftelijk aan Childslife heeft laten blijken;
  2. de Artikelen worden teruggezonden aan het op de pakbon vermelde retouradres;
  3. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Childslife het in ontvangst heeft genomen.

9.2 Indien na onderzoek van Childslife blijkt dat de eigenschappen van de Artikelen wel voldoen aan de Overeenkomst zal Childslife met Klant in overleg treden.

9.3 Indien na onderzoek van Childslife inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Artikelen niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Artikel, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 9.1 bedoeld. Mocht een vervangend Artikel niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

  1. het uitzoeken van een vervangend Artikel ter waarde van het Artikel wat niet bleek te beantwoorden. Indien het uitgekozen Artikel duurder is dan het Artikel wat niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij. Indien het uitgekozen Artikel goedkoper is dan het Artikel wat niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is;
  2. restitutie van waarde van het Artikel geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.

9.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Artikel, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

9.5 Reclameren in geval van een Artikel inhoudende een donatie aan een specifiek daartoe door Childslife benoemd doel, is naar haar aard niet mogelijk.

9.6 Afgeprijsde Artikelen, gratis Artikelen, kleding en abonnementen kunnen niet worden geruild.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Childslife geleverde Artikelen, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten e.d. uitsluitend bij Childslife en/of haar leveranciers.

 

Artikel 11 Bescherming gegevens Klant

11.1 Childslife verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving. Gegevens van de Klant worden door Childslife vastgelegd en gebruikt om de Klant te informeren over haar activiteiten, projecten en producten. Mocht u als Klant geen prijs stellen op deze informatie dan kunt u dat schriftelijk melden op het hierboven vermelde adres. Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Childslife.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

12.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant niet in Nederland woont.

12.2 In geval van een klacht neemt Klant contact op met Childslife. Dit kan telefonisch, schriftelijk per brief of per e-mail. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan deze Algemene Voorwaarden vermeldt. Childslife zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Een klachtenprotocol wordt op verzoek toegezonden.

12.3 Zowel Klant als Childslife kan een geschil tussen Partijen voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Partijen zullen echter slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om hun geschil in onderling overleg te beslechten.